Umowa komisu w kodeksie cywilnym

Umowa komisu w Kodeksie Cywilnym (K.C.) jest ważnym dokumentem regulującym sprzedaż towarów lub mienia, w której komisant przekazuje komisariuszowi określone mienie w celu jego sprzedaży. W niniejszym artykule omówimy szczegóły dotyczące umowy komisu, jej kluczowe elementy i zasady, jakie obowiązują w Polskim prawie.

Umowa komisu k.c – podstawowe informacje

Umowa komisu, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, to umowa, w której komisant (osoba przekazująca mienie) zleca komisariuszowi (osoba przyjmująca mienie) dokonanie czynności prawnej, takiej jak sprzedaż, w imieniu i na rzecz komisanta. Główne cechy umowy komisu obejmują:

 • Przekazanie mienia do komisu.
 • Obowiązek komisariusza dokonania sprzedaży na rzecz komisanta.
 • Ustalenie wynagrodzenia dla komisariusza.
 • Podział uzyskanych korzyści po sprzedaży.

Umowa komisu ma na celu ułatwienie sprzedaży mienia, które komisant nie chce lub nie może sprzedać samodzielnie. Komisariusz, działając w dobrej wierze i starając się jak najlepiej zabezpieczyć interesy komisanta, podejmuje starania w celu sprzedaży mienia.

Elementy umowy komisu k.c

Umowa komisu w Kodeksie Cywilnym powinna zawierać szereg istotnych elementów, aby była ważna i skuteczna. Te elementy obejmują:

 • Określenie stron umowy – komisanta i komisariusza.
 • Opis przekazywanego mienia lub towarów.
 • Wynagrodzenie dla komisariusza – zazwyczaj w formie prowizji.
 • Termin umowy komisu.
 • Warunki sprzedaży mienia, w tym cena i sposób płatności.
 • Podział korzyści po sprzedaży.
 • Odpowiedzialność stron za ewentualne wady towarów.

Umowa komisu k.c – zasady i obowiązki stron

Umowa komisu w Kodeksie Cywilnym narzuca określone obowiązki na obie strony umowy. Komisant ma obowiązek dostarczyć mienie do komisu, udzielić wszelkich niezbędnych informacji o towarze lub mieniu oraz zapewnić dokumenty potwierdzające jego własność. Komisariusz z kolei musi podejmować starania w celu jak najlepszej sprzedaży mienia, zachowując staranność i lojalność wobec komisanta.

W przypadku, gdy umowa komisu nie określa terminu jej wygaśnięcia, strony mają prawo wypowiedzieć ją w dowolnym czasie, zachowując przyzwoity okres wypowiedzenia.

Umowa komisu k.c – rozliczenie

Po dokonaniu sprzedaży mienia, komisariusz jest zobowiązany do rozliczenia się z komisantem. Rozliczenie to obejmuje przekazanie uzyskanych środków z tytułu sprzedaży oraz ustalenie prowizji dla komisariusza. Strony umowy komisu powinny również omówić, jakie opłaty i koszty poniesie komisant, a jakie komisariusz.

Faqs – umowa komisu k.c

Jakie są podstawowe obowiązki komisanta?

Podstawowym obowiązkiem komisanta jest dostarczenie mienia do komisu, udzielenie niezbędnych informacji o mieniu oraz zapewnienie dokumentów potwierdzających jego własność.

Czy umowa komisu może być czasowa?

Tak, umowa komisu może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Jeśli umowa nie określa terminu wygaśnięcia, strony mają prawo wypowiedzieć ją w dowolnym czasie, z zachowaniem rozsądnego okresu wypowiedzenia.

Jakie są konsekwencje naruszenia umowy komisu?

Naruszenie umowy komisu może skutkować roszczeniem drugiej strony o odszkodowanie lub inne środki naprawcze. Warto zawsze działać zgodnie z postanowieniami umowy i w dobrej wierze, aby uniknąć sporów.

Czy można umowę komisu zmienić po jej zawarciu?

Tak, strony umowy komisu mogą ją zmieniać za obopólną zgodą. Warto jednak takie zmiany spisać na piśmie, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień w przyszłości.

Zobacz także:

Photo of author

Adrian

Dodaj komentarz