Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego, znana również jako Ustawa o Organizacjach Pożytku Publicznego i Wolontariacie, jest jednym z kluczowych aktów prawnych regulujących sektor organizacji non-profit oraz wolontariatu w Polsce. To ważne narzędzie, które wspiera rozwijanie i promowanie działań mających na celu dobro publiczne i społeczne.

Cel i znaczenie ustawy

Ustawa o działalności pożytku publicznego, przyjęta w 2003 roku, ma na celu uregulowanie zasad i warunków działalności organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz pożytku publicznego. Jej istotną funkcją jest stworzenie ram prawnych, które umożliwiają rozwijanie takich działań na terenie Polski.

Przede wszystkim ustawa ta definiuje pojęcie działalności pożytku publicznego, określając, że obejmuje ona działania na rzecz dobra ogółu lub określonych grup społecznych, np. osób chorych, niepełnosprawnych czy potrzebujących pomocy. Działalność ta ma charakter niezarobkowy i nie może prowadzić do osiągania zysków.

Podmioty objęte ustawą

Ustawa o działalności pożytku publicznego dotyczy różnorodnych organizacji i instytucji, w tym:

  • Organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje, związki, kluby sportowe)
  • Instytucje kultury i oświaty
  • Placówki służby zdrowia
  • Organizacje religijne
  • Fundacje pożytku publicznego

Ustawa określa szczegółowe zasady rejestracji, funkcjonowania i rozliczania tych podmiotów. Organizacje objęte nią mają obowiązek działać zgodnie z określonymi celami statutowymi, a także składać regularne raporty finansowe i sprawozdania z realizacji działań pożytku publicznego.

Wsparcie dla organizacji pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego przewiduje różne formy wsparcia dla organizacji i działań pożytku publicznego, w tym:

  • Możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, co pozwala na zbieranie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Podmioty działające na rzecz pożytku publicznego mogą skorzystać z ulg podatkowych.
  • Istnieje możliwość pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, w tym z programów unijnych czy darowizn.

Wolontariat

Ustawa o działalności pożytku publicznego również reguluje kwestie związane z wolontariatem. Daje wolontariuszom pewne prawa i obowiązki oraz chroni ich działalność na rzecz organizacji pożytku publicznego.

FAQs

Czym jest działalność pożytku publicznego?

Działalność pożytku publicznego to działania podejmowane na rzecz dobra ogółu lub określonych grup społecznych, mające charakter niezarobkowy i nieprzewidujące osiągania zysków.

Kto podlega przepisom ustawy o działalności pożytku publicznego?

Przepisy ustawy dotyczą różnorodnych organizacji i instytucji, w tym organizacji pozarządowych, instytucji kultury, placówek służby zdrowia, organizacji religijnych oraz fundacji pożytku publicznego.

Jakie wsparcie oferuje ustawa organizacjom pożytku publicznego?

Ustawa przewiduje różne formy wsparcia, w tym możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, ulgi podatkowe oraz dostęp do różnych źródeł finansowania, w tym funduszy unijnych.

Czym jest wolontariat zgodnie z ustawą?

Ustawa reguluje kwestie związane z wolontariatem, określając prawa i obowiązki wolontariuszy oraz chroniąc ich działalność na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zobacz także:

Photo of author

Adrian

Dodaj komentarz