Kodeks postępowania administracyjnego art. 61

Artykuł 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego jest jednym z kluczowych przepisów w polskim prawie administracyjnym. Określa on zasady udzielania informacji publicznej przez organy administracji publicznej oraz prawa obywateli do dostępu do takiej informacji. Warto dokładnie poznać treść tego artykułu, ponieważ ma on istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa prawa i zapewnienia przejrzystości działań administracji.

Treść artykułu 61

Artykuł 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego brzmi następująco:

1. Każdy ma prawo do uzyskania informacji publicznej.

2. Informacja publiczna obejmuje wszelkie informacje o działalności organów administracji publicznej pozyskane przez te organy w związku z ich działalnością, niezależnie od formy i nośnika tych informacji.

3. Informacje publiczne udostępnia się na zasadach określonych w ustawie.

Artykuł ten skupia się na fundamentalnym prawie każdego obywatela do uzyskiwania informacji publicznej od organów administracji publicznej. Informacje te obejmują wszelkie dane dotyczące działań organów, niezależnie od formy, w jakiej są przechowywane. Ważne jest, aby zrozumieć, że dostęp do tych informacji jest regulowany przepisami ustawy.

Przesłanki udzielenia informacji publicznej

Kodeks Postępowania Administracyjnego precyzyjnie określa przesłanki, które muszą być spełnione, aby organ administracji publicznej był zobowiązany udzielić informacji publicznej:

  1. Osoba żądająca informacji publicznej musi być zainteresowana danymi, które są przedmiotem żądania.

  2. Informacja musi być w posiadaniu organu administracji publicznej.

  3. Informacja musi być jawna, co oznacza, że nie może być objęta tajemnicą.

Jeśli te przesłanki są spełnione, organ administracji publicznej jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej w określonym terminie i w odpowiedniej formie.

Zasady dostępu do informacji publicznej

Artykuł 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stanowi, że informacje publiczne udostępnia się na zasadach określonych w ustawie. Oznacza to, że sposób i warunki udostępniania informacji publicznej są uregulowane w odrębnych przepisach prawnych, a nie bezpośrednio w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Jednak ogólną zasadą jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej w jak najszerszym zakresie, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, takich jak ochrona danych osobowych czy tajemnica państwowa.

Kontrola działalności administracji

Artykuł 61 ma istotne znaczenie w kontekście kontroli działalności administracji publicznej przez społeczeństwo. Dostęp do informacji publicznej umożliwia obywatelom monitorowanie działań organów administracji, co wpływa na przejrzystość i odpowiedzialność władz publicznych.

Jakie informacje można uzyskać na podstawie Artykułu 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego?

Na podstawie tego artykułu można uzyskać wszelkie informacje dotyczące działalności organów administracji publicznej, które są jawne, niezależnie od formy, w jakiej są przechowywane.

Jakie są przesłanki udzielenia informacji publicznej?

Przesłanki udzielenia informacji publicznej to: zainteresowanie osobiste żądającego, posiadanie informacji przez organ administracji publicznej oraz jawność informacji.

Jakie są zasady dostępu do informacji publicznej?

Zasady dostępu do informacji publicznej są określone w odrębnych przepisach prawnych, ale ogólną zasadą jest zapewnienie jak najszerszego dostępu, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych przepisów prawa.

Dlaczego dostęp do informacji publicznej jest ważny?

Dostęp do informacji publicznej jest ważny, ponieważ umożliwia obywatelom kontrolowanie działań administracji publicznej, co jest kluczowe dla funkcjonowania państwa prawa i zapewnienia przejrzystości w działaniach władz publicznych.

Zobacz także:

Photo of author

Adrian

Dodaj komentarz