Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wyborczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 68

Państwowa Komisja Wyborcza, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych, określi w drodze uchwały warunki techniczne głosowania korespondencyjnego, uwzględniając w szczególności:

1) tryb przekazywania pakietu wyborczego,

2) sposób zabezpieczenia urny wyborczej, o której mowa w art. 45,

3) sposób postępowania z kartami do głosowania przekazanymi w kopertach zwrotnych,

4) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi, o których mowa w art. 66a

- mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz ochrony urny wyborczej, o której mowa w art. 45, pakietów wyborczych a w szczególności kart zwrotnych i kart do głosowania.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"