Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 1135

§ 1. Sądy polskie przeprowadzają dowody i doręczają pisma na wniosek sądów i innych organów państw obcych. W przypadkach takich właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu ma być przeprowadzony dowód lub ma nastąpić doręczenie pisma.

§ 2. Sąd polski odmawia wykonania czynności wymienionych w § 1, jeżeli:

1) ich wykonanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego);

2) ich wykonanie nie należy do zakresu działania sądów polskich;

3) państwo, z którego pochodzi wniosek, odmawia sądom polskim wykonywania takich czynności;

4) nie została złożona w terminie zaliczka, o której mowa w art. 11351 § 3.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"