Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks karny wykonawczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 178a

Na postanowienie wydane na podstawie art. 74 § 2 Kodeksu karnego przysługuje zażalenie.