Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 261

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) (skreślony),

2) tryb przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania czynności agenta celnego oraz sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, kwalifikacje członków komisji, zakres i sposób przeprowadzania egzaminu, a także wysokość opłat egzaminacyjnych przeznaczonych na pokrycie działalności i wynagrodzenia jej członków,

3) sposób prowadzenia i tryb dokonywania wpisu na listę agentów celnych,

4) tryb przyjmowania oraz wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 258 § 3,

5) sposób prowadzenia ewidencji i rejestracji dokumentów podlegających kontroli celnej,

6) inne rodzaje działalności, które może wykonywać osoba prowadząca agencję celną.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"