Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 19043

§ 1. W wypadkach uzasadnionych:

1) ważnymi potrzebami społecznymi, interesem publicznym lub ekonomicznym kraju, w tym zwłaszcza koniecznością realizacji określonych programów celowych, dotyczących w szczególności podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego, obronności państwa, zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych, krajowego systemu ratowniczego oraz utrzymania rezerw państwowych,

2) koniecznością ochrony praw nabytych na podstawie art. 190 § 1-3 Kodeksu celnego, w brzmieniu ustalonym przed dniem 1 stycznia 2002 r.,

3) koniecznością wykonywania umów międzynarodowych

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zwolnienia od cła inne niż określone w art. 1901-19041 Kodeksu celnego, a także tryb, warunki, normy ilościowe lub wartościowe, okres zwolnienia od cła oraz dokumenty wymagane do stwierdzenia podstawy stosowania tych zwolnień.

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1, mogą być wprowadzone na okres nie dłuższy niż do czasu przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"