Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 177

§ 1. Towary niekrajowe podczas ich pozostawania w wolnym obszarze celnym mogą być:

1) dopuszczone do obrotu, na warunkach przewidzianych przez tę procedurę i art. 181,

2) przedmiotem zwyczajowych czynności, o których mowa w art. 116, bez pozwolenia,

3) objęte procedurą uszlachetniania czynnego na warunkach określonych przez tę procedurę,

4) objęte procedurą przetwarzania pod kontrolą celną na warunkach określonych przez tę procedurę,

5) objęte procedurą odprawy czasowej na warunkach określonych przez tę procedurę,

6) przedmiotem zrzeczenia, zgodnie z przepisem art. 187,

7) zniszczone za zgodą organu celnego, po dostarczeniu temu organowi przez osobę zainteresowaną niezbędnych informacji, w szczególności o przyczynach, sposobach i skutkach zniszczenia towaru.

§ 2. Jeżeli towary objęte jedną z procedur, o których mowa w § 1 pkt 3-5, są zużywane lub używane na terenie wolnego obszaru celnego, nie pobiera się zabezpieczenia, o którym mowa w art. 93 § 1.

§ 3. Jeżeli towary objęte są jedną z procedur, o których mowa w § 1 pkt 3-5, organ celny może podejmować odpowiednie czynności kontroli celnej w takim zakresie, jaki jest niezbędny do zapewnienia dozoru celnego wolnych obszarów celnych.