Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 151

§ 1. Procedura uszlachetniania biernego pozwala - z zastrzeżeniem art. 129 oraz przepisów mających zastosowanie do systemu wymiany towarów określonego w art. 159-164 - dokonać czasowego wywozu towarów krajowych poza polski obszar celny w celu poddania ich procesom uszlachetniania oraz dopuszczenia produktów powstałych w wyniku tych procesów do obrotu, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych.

§ 2. Wobec towarów krajowych wywożonych czasowo stosuje się należności celne wywozowe, środki polityki handlowej oraz inne określone w przepisach wymagania do wyprowadzenia towaru krajowego poza polski obszar celny.

§ 3. W procedurze uszlachetniania biernego wymienione określenia oznaczają:

1) towary wywożone czasowo - towary objęte procedurą uszlachetniania biernego,

2) procesy uszlachetniania - procesy wymienione w art. 121 § 2 pkt 3 lit. a)-c),

3) produkty kompensacyjne - wszelkie produkty powstałe w wyniku procesów uszlachetniania,

4) współczynnik produktywności - ilość lub procent produktów kompensacyjnych uzyskanych w wyniku uszlachetnienia w stosunku do określonej ilości towarów wywożonych czasowo.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"