Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 1410

§ 1. Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego według sposobu, o którym mowa w art. 144 § 1 pkt 4, polega na udzieleniu pozwolenia podmiotom wyłonionym w drodze przetargu.

§ 2. Przedmiotem przetargu jest wysokość ceny importowej towaru rolno-spożywczego przywożonego w ramach kontyngentu.

§ 3. Przetarg przeprowadza Prezes Agencji Rynku Rolnego.

§ 4. Ogłoszenie o przetargu zawiera w szczególności informację o:

1) ilości i rodzaju towaru objętego przetargiem,

2) minimalnej ilości towaru, której może dotyczyć oferta,

3) minimalnej cenie importowej CIF,

4) terminie i miejscu składania ofert,

5) szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta,

6) wysokości, formie i terminie wniesienia wadium,

7) terminie rozstrzygnięcia przetargu.

§ 5. Ogłoszenie o przetargu:

1) zamieszcza się w siedzibie Agencji Rynku Rolnego i w jej oddziałach terenowych,

2) ogłasza się na stronach internetowych Agencji Rynku Rolnego oraz w środkach masowego przekazu.

§ 6. Ofertę składa się w terminie i miejscu określonym stosownie do § 4 pkt 4, w zapieczętowanych kopertach.

§ 7. Oferta zawiera:

1) oznaczenie osoby krajowej składającej ofertę, jej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu,

2) powołanie się na ogłoszenie o przetargu,

3) informację o ilości towaru, który ma być przedmiotem przywozu w ramach kontyngentu,

4) proponowaną cenę importową.

§ 8. Oferty złożone nie podlegają wycofaniu, z zastrzeżeniem § 9 pkt 4.

§ 9. Prezes Agencji Rynku Rolnego dokonuje wyboru ofert, zgodnie z następującymi zasadami:

1) wybrana zostaje oferta z najwyższą ceną importową,

2) jeżeli oferta nie obejmuje dostępnej w ramach kontyngentu ilości towaru rolno-spożywczego, w stosunku do nierozdysponowanej części kontyngentu, wybiera się kolejną, pod względem proponowanej ceny, ofertę, aż do wyczerpania kontyngentu,

3) jeżeli co najmniej dwie osoby zaproponowały w ofercie tę samą cenę, a ilość towaru rolno-spożywczego objętego tymi ofertami przekracza wielkość określoną w ogłoszeniu o przetargu, Prezes Agencji Rynku Rolnego dokonuje redukcji ilości tego towaru, proporcjonalnie do ilości towaru określonej w poszczególnych ofertach,

4) jeżeli w wyniku dokonanej redukcji proponowana wielkość towaru nie odpowiada ilości wskazanej w ofercie, osoba może wycofać swoją ofertę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 10.

§ 10. Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazuje osobom, które złożyły ofertę, informację o wyniku przetargu, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, oraz:

1) zwraca wadium osobom, których oferty nie zostały wybrane lub które wycofały oferty w przypadku, o którym mowa w § 9 pkt 4,

2) zalicza wadium na poczet kaucji osobom, które wygrały przetarg.

§ 11. Osoba, która wygrała przetarg, składa wniosek o udzielenie pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 10, z zastrzeżeniem § 9 pkt 4.

§ 12. Pozwolenie, o którym mowa w § 11, obejmuje ilość towaru ustaloną w drodze przetargu.

§ 13. Osobie, która nie złożyła wniosku w terminie, o którym mowa w § 11, nie zwraca się wadium, z zastrzeżeniem § 10 pkt 1.

§ 14. Okres ważności pozwolenia wynosi 120 dni, chyba że w rozporządzeniu o ustanowieniu kontyngentu taryfowego określono inny termin, a wnioskodawca nie wystąpił o udzielenie pozwolenia na krótszy okres, z zastrzeżeniem art. 1414 § 2.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"