Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wyborczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 65

§ 1. Konsul niezwłocznie po otrzymaniu od właściwej komisji wyborczej kart do głosowania, jednak nie później niż do 10 dnia przed dniem wyborów, wysyła do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, pakiet wyborczy zawierający:

1) zaadresowaną kopertę zwrotną;

2) kartę bądź karty do głosowania;

3) kopertę na kartę bądź karty do głosowania, zwaną dalej "kopertą na kartę do głosowania";

4) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

5) instrukcję głosowania.

§ 2. Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie "koperta na kartę do głosowania". Koperta zwrotna powinna być zaadresowana do właściwego konsula. Koperty nie mogą zawierać żadnych innych oznaczeń.

§ 3. Wzór i rozmiar koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 4 oraz instrukcji głosowania określa Państwowa Komisja Wyborcza.

§ 4. Konsul, w rubryce spisu wyborców "uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, umieszcza informację o wysłaniu do niego pakietu wyborczego.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"