Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wyborczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 478

§ 1. Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,

2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,

3) komitetowi wyborczemu organizacji,

4) komitetowi wyborczemu wyborców

- z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Prawo zgłaszania kandydatów na wójta ma komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. W każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu.

§ 3. Kandydatów na wójta zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów do godziny 2400.

§ 4. Jeżeli w wyborach przedterminowych wybiera się tylko wójta, przepisów § 2 nie stosuje się. W takim przypadku w celu zgłoszenia kandydata na wójta komitet wyborczy musi uzyskać poparcie, ujętych w rejestrze wyborców, co najmniej:

1) 150 wyborców - w gminie liczącej do 5 000 mieszkańców;

2) 300 wyborców - w gminie liczącej do 10 000 mieszkańców;

3) 600 wyborców - w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców;

4) 1 500 wyborców - w gminie liczącej do 50 000 mieszkańców;

5) 2 000 wyborców - w gminie liczącej do 100 000 mieszkańców;

6) 3 000 wyborców - w gminie liczącej powyżej 100 000 mieszkańców.

§ 5. Wykaz podpisów wyborców popierających zgłoszenie kandydata na wójta musi zawierać na każdej stronie wykazu nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata, oraz adnotację:

"Udzielam poparcia kandydatowi na wójta ...... (nazwa jednostki samorządu terytorialnego) ........... [imię (imiona) i nazwisko kandydata] w wyborach zarządzonych na ...... (dzień, miesiąc, rok).".

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"