Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks wyborczy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 25

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia rejestru wyborców, ustalając:

a) wzór rejestru wyborców,

b) metody aktualizacji rejestru wyborców i sposób jego udostępniania,

c) wzór wniosku o udostępnienie rejestru wyborców,

d) wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców,

e) wzór zawiadomienia o wpisaniu do rejestru wyborców,

f) wzór wniosku, o którym mowa w art. 18 § 10, o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców,

g) warunki, które spełniać musi system informatyczny służący prowadzeniu rejestru wyborców,

2) sposób przekazywania przez urzędy gmin właściwym organom wyborczym okresowych informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców,

3) wzór pisemnej deklaracji, o której mowa w art. 19 § 1 pkt 2

- uwzględniając konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji danych zawartych w rejestrze wyborców, bezpieczeństwa wprowadzania i przetwarzania tych danych oraz ich przekazywania i odbioru;

4) tryb przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych dotyczących obywateli tych państw wpisanych do rejestru wyborców oraz skreślonych z rejestru wyborców, jak również obywateli polskich chcących korzystać z praw wyborczych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uwzględniając w szczególności formę i terminy wymiany tych informacji, a także konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"