Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 611

Pozostają w mocy przepisy szczególne dotyczące:

1) (uchylony);

2) spółek prowadzących działalność bankową;

3) spółek prowadzących giełdy albo rynki pozagiełdowe;

4) spółek prowadzących domy maklerskie;

5) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;

6) spółek prowadzących działalność ubezpieczeniową;

7) towarzystw funduszy inwestycyjnych;

8) towarzystw emerytalnych;

9) spółek publicznej radiofonii i telewizji;

10) spółek powstałych w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych;

11) innych spółek handlowych uregulowanych w odrębnych ustawach.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"