Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 605

W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 i z 1997 r. Nr 88, poz. 554) w art. 27 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "cywilnej" dodaje się przecinek, a wyrazy "albo jawnej" zastępuje się wyrazami "jawnej lub partnerskiej".

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"