Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 5031

§ 1. Jeżeli wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę, nie jest wymagane:

1) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1, lub

2) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2, lub

3) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

§ 2. W przypadku określonym w § 1 pkt 3 do majątku spółki przejmowanej albo majątków spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 311-3121, jeżeli spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana jest spółką akcyjną.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"