Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks spółek handlowych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 459

Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w statucie;

2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę;

3) ogłoszenie upadłości spółki;

4) inne przyczyny przewidziane prawem.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"