Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks pracy

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 243

Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy.