Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Kodeks postępowania karnego

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 519

Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie może być wniesiona kasacja. Przepisu art. 425 § 2 zdanie drugie nie stosuje się.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"