Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 30

Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.