Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

Polskie Kodeksy

Kodeksy – to akty normatywne zawierające logicznie usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych. Obecnie kodeksy są wydawane w formie ustaw; w II RP kilka kodeksów wydano w formie rozporządzenia z mocą ustawy. Kodeks może mieć moc prawną równą ustawie zwykłej (tak jest obecnie w polskim prawie), ale w niektórych systemach prawnych jego pozycja może być wyższa, wskutek czego przepisy innych ustaw sprzeczne z kodeksem podlegają uchyleniu. Normy kodeksowe, nawet jeśli są równe innym ustawom, mają jednak szczególne znaczenie ze względu na kompleksowość normowanych spraw i proces interpretacji przepisów.

Kodeksy

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – normuje zagadnienia ogólne prawa cywilnego, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania oraz spadki.

Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – reguluje właściwości sądów oraz tryb postępowania przed nimi w sprawach cywilnych.

Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – reguluje postępowanie przed organami administracyjnymi w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń, jak również rozstrzyganie sporów o właściwość.

Kodeks karny skarbowy – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – obejmuje prawo karne-skarbowe (sprawy o wykroczenia i przestępstwa skarbowe); jest to pierwsza tego typu kodyfikacja w historii polskiego ustawodawstwa.

Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – reguluje zasady obowiązywania ustawy karnej oraz zasady odpowiedzialności (wina, sprawstwo, podżeganie, pomocnictwo, przygotowanie, usiłowanie, katalog kar i środków karnych oraz zabezpieczających, jak również przepisy dotyczące ich stosowania); zawiera również katalog przestępstw i ustawowe zagrożenia karą.

Kodeks postępowania karnego – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – reguluje właściwości sądów oraz tryb postępowania przed nimi w sprawach karnych.

Kodeks karny wykonawczy – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – reguluje zasady i tryb wykonywania kar i środków karnych, aresztu tymczasowego, środków zabezpieczających.

Kodeks morski – ustawa z dnia 18 września 2001 r. – reguluje stosunki prawne związane z żeglugą morską; zawiera przepisy z zakresu prawa cywilnego morskiego, normy kolizyjne oraz podstawowe przepisy administracji morskiej.

Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – reguluje prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nie uregulowanym przez ustawodawstwo szczególne).

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – reguluje zagadnienia małżeństwa, pokrewieństwa, opieki i kurateli.

Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – zawiera regulacje dotyczące spółek handlowych.

Kodeks wyborczy – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – reguluje kwestię przeprowadzania wyborów i warunków ich ważności.

Kodeks wykroczeń – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – reguluje podstawowe zasady odpowiedzialności oraz zasady wymiaru kar i środków karnych za czyny zabronione, niebędące jednak przestępstwami; zawiera katalog większości typowych wykroczeń oraz odpowiednich do nich sankcji.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – reguluje tryb postępowania przed sądami w sprawach o wykroczenia.

Wspólnotowy Kodeks Celny – rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r.

Informacja