Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 279

§ 1. Organami celnymi, stosownie do ich właściwości, są:

1) naczelnik urzędu celnego - jako organ pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,

2) dyrektor izby celnej - jako organ odwoławczy od decyzji i postanowień naczelnika urzędu celnego.

§ 2. W rozumieniu niniejszego tytułu urzędem celnym jest urząd, o którym mowa w art. 284 § 2.

§ 3. Organem celnym wyższego stopnia dla naczelnika urzędu celnego jest dyrektor izby celnej.