Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 2791

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może powołać Radę Celną jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach celnych.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, powołując Radę Celną, określi, w drodze zarządzenia, zadania, tryb pracy oraz organizację, w tym liczbę członków Rady.

§ 3. Członków Rady Celnej powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii organizacji reprezentujących środowiska gospodarcze.

§ 4. Przewodniczącego Rady Celnej powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, wiceprzewodniczących zaś wybierają ze swojego grona członkowie Rady.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"