Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 275

§ 1. Organ celny pobiera opłatę za wydanie pozwolenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 2. Organ celny pobiera opłatę za przechowanie towarów w depozycie lub w magazynie celnym prowadzonym przez organ celny.

§ 3. Organ celny pobiera opłaty manipulacyjne za:

1) wykonywanie czynności kontroli celnej,

2) (skreślony),

3) potwierdzenie pochodzenia lub statusu celnego towaru,

4) zatwierdzenie współczynnika produktywności lub określenie sposobu jego obliczenia,

5) unieważnienie zgłoszenia celnego,

6) objęcie towaru procedurą tranzytu,

7) czynności podejmowane w celu pokrycia z zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego,

8) wpis na listę agentów celnych,

9) rozpatrzenie wniosku dotyczącego ochrony własności intelektualnej.

§ 4. Organ celny pobiera opłaty manipulacyjne dodatkowe za czynności podejmowane w wyniku:

1) naruszenia przez osobę terminu do dokonania czynności lub dostarczenia dokumentów niezbędnych do nadania przeznaczenia celnego towaru,

2) usunięcia towaru spod dozoru celnego,

3) naruszenia przez osobę warunków lub terminów ustalonych przy objęciu towaru procedurą zawieszającą lub gospodarczą procedurą celną,

4) naruszenia warunków zwolnienia towaru od należności celnych przywozowych lub wywozowych,

5) wykonywania na wniosek osoby zainteresowanej czynności przewidzianych w przepisach prawa celnego w miejscu innym niż urząd celny lub poza czasem pracy urzędu celnego.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"