Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 264

§ 1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, osoba prawna, która powstała w wyniku:

1) przekształcenia innej osoby prawnej,

2) połączenia osób prawnych,

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"