Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 257

§ 1. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

3) korzysta z pełni praw publicznych,

4) posiada co najmniej średnie wykształcenie,

5) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe,

6) swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego,

7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na agenta celnego przed komisją egzaminacyjną, powoływaną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

8) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych, nie później niż w okresie 2 lat od spełnienia warunku określonego w pkt 7.

§ 2. Listę agentów celnych prowadzi minister właściwy do spraw finansów publicznych.

§ 2a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza listę agentów celnych w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych skreśla z listy agentów celnych osobę w wypadku:

1) gdy został naruszony jeden z warunków, o których mowa w § 1,

2) niewykonywania czynności agenta celnego przez okres co najmniej dwóch lat,

3) jej śmierci.

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zawiesić działalność agenta celnego na czas toczącego się przeciwko osobie agenta postępowania karnego o przestępstwo wymienione w § 1 pkt 5.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"