Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 200

§ 1. Depozyt w gotówce powinien zostać złożony w walucie polskiej, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 2. Za równoważne z depozytem w gotówce uważa się:

1) złożenie czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,

2) złożenie innego dokumentu mającego wartość płatniczą.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w § 1, oraz dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 2, które mogą być przyjmowane przez organ celny.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"