Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 19031

§ 1. Zwolnione od cła są towary przeznaczone do badań, analiz lub prób mających na celu określenie ich składu, jakości lub innych parametrów technicznych, przeprowadzanych dla uzyskania informacji lub w ramach testów o charakterze przemysłowym lub handlowym, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) towary poddawane badaniom, analizom lub próbom zostaną w całości zużyte lub zniszczone w trakcie ich wykonywania,

2) badania, analizy lub próby nie stanowią promocji handlowej,

3) organom celnym zostanie przedłożone pisemne uzasadnienie dotyczące:

a) celu przeprowadzania badań, analiz lub prób,

b) ilości przywożonego towaru niezbędnej do realizacji celu, dla którego jest przywożony,

4) ilości towarów ściśle odpowiadają celowi, dla którego realizacji są przywożone.

§ 2. Organ celny wyznacza termin do dokonania badań, analiz lub prób oraz związanych z nimi formalności administracyjnych.

§ 3. Zwolnienie od cła, o którym mowa w § 1, stosuje się również do towarów, które nie uległy zniszczeniu lub zużyciu w trakcie badań, analiz lub prób, pod warunkiem że produkty powstałe po ich przeprowadzeniu za zgodą organu celnego:

1) zostaną całkowicie zniszczone lub pozbawione wartości handlowej albo

2) staną się przedmiotem zrzeczenia, bez obciążania kosztami Skarbu Państwa, albo

3) zostaną wywiezione z polskiego obszaru celnego.

§ 4. Z wyjątkiem wypadków określonych w § 3, produkty pozostałe po dokonaniu badań, analiz lub prób podlegają należnościom celnym przywozowym. Wysokość długu celnego określa się według stanu i wartości celnej towaru w dniu zakończenia tych badań, analiz lub prób oraz według stawek celnych obowiązujących w tym dniu.

§ 5. Produkty, o których mowa w § 4, podlegają ograniczeniom i zakazom określonym w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach o odpadach.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"