Polskie Kodeksy

Wyszukiwanie

KODEKS CELNY

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst
Art. 144

§ 1. Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego dokonuje się, w jeden z następujących sposobów:

1) według kolejności dokonania zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu,

2) proporcjonalnie do wielkości wnioskowanych,

3) proporcjonalnie do wartości obrotów zrealizowanych przez osobę wnioskującą,

4) w drodze przetargu.

§ 2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w rozporządzeniu o ustanowieniu kontyngentu taryfowego, może określić inny niż określony w § 1 sposób rozdysponowania kontyngentu taryfowego polegający na łączeniu sposobów, o których mowa w § 1, lub wybranych spośród nich elementów.

Szybkie wyszukiwanie w kodeksie
Np. "Art. 7", "Tytuł 5", "123"